fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

VHC Tours, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 82865914 handelend onder de naam VHC Tours wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als verkoper.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper en/of
deelnemer.
Partijen zijn verkoper en koper en/of deelnemer samen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen alsmede de
reglementen gedurende de georganiseerde reis.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al
onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle opdrachten aan VHC Tours alsmede van
alle met VHC Tours gesloten overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de toekomst met ons
aan te gane, rechtsbetrekkingen.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van VHC
Tours.

Het aanbod van VHC Tours is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping
zal zo spoedig mogelijk geschieden onder opgaaf van redenen.

De deelnemer aan een reis verstrekt VHC Tours voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst
alle benodigde gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemer(s) die van belang
kunnen zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijze kan weten dat deze van belang (kunnen) zijn
voor het sluiten of de goede uitvoering van de reis door VHC Tours.

Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet kan dit tot gevolg hebben dat deze deelnemer(s) door
VHC Tours van (verdere) deelname van de reis wordt uitgesloten, zonder enig recht op
schadevergoeding.

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere)
deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Kennelijke fouten en vergissingen/verschrijvingen in een publicatie of andere uiting binden VHC
Tours niet.

Data en tijden aangegeven in publicaties van VHC Tours zijn altijd bij benadering. VHC Tours kan om
gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken.

Artikel 3 – Betaling

Bij een totstandkoming van de overeenkomst dient de reissom of een door VHC Tours te bepalen
bedrag (aanbetaling) te worden voldaan.

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes dagen voor de vertrekdag in het bezit te zijn van VHC
Tours. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer aan een reis in verzuim. Indien betaling na herinnering
uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het verzuim. VHC Tours
heeft het recht om annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 4 – Reissom

De reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven.

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals
deze VHC Tours bekend waren ten tijde van bekendmaking.

Zolang de reissom niet is voldaan, heeft VHC Tours het recht om de reissom te verhogen in verband
met wijzigingen in de kosten, heffingen etc. VHC Tours zal daarbij aangeven op welke wijze de
verhoging is berekend.

Indien de deelnemer aan een reis de reissomverhoging afwijst, heeft VHC Tours het recht de
overeenkomst op te zeggen.

Artikel 5 – Informatie en verzekeringen

Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig)
document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar? rekening.

De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de gehele reis in het bezit te zijn van de benodigde
documenten, zoals een geldig identiteitsbewijs, geldig rijbewijs, voor de reis/elk evenement volledige
dekking verschaffende verzekeringen (zoals reis/ziektekosten/ongevallenverzekering) en groene
kaart.

Artikel 6 – Annulering

Indien deelnemer de overeenkomst wilt annuleren maar reeds heeft betaald, is voor iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten het volgende van toepassing:

  • Bij annulering tot 4 weken vóór de dag van het evenement: 100% restitutie
  • Bij annulering tot 3 weken vóór de dag van het evenement: 75% restitutie
  • Bij annulering tot 2 weken vóór de dag van het evenement: 50% restitutie
  • Bij annulering tot 1 week vóór de dag van het evenement: 25% restitutie

Bij latere annulering of op de dag van het evenement: geen restitutie

Een annulering door de deelnemer aan een reis wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen
tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de
eerstvolgende werkdag.

Artikel 7 – Opzegging

VHC Tours heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal
aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal. De opzegging zal mondeling en/of
schriftelijk (per e-mail) geschieden.

Artikel 8 – Wijziging

VHC Tours heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te

wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat

verdere gebondenheid van VHC Tours aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer aan een reis kan worden toegerekend, komt de

hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer aan een reis.

VHC Tours mag de overeenkomst ook op een niet-wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de

deelnemer aan een reis zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden.

In geval van opzegging is VHC Tours de deelnemer geen schadevergoeding verschuldigd.


Indien na vertrek van de deelnemer aan een reis(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop

de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of VHC Tours bemerkt dat hij in een
belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt VHC Tours er voor dat passende,
alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

VHC Tours is niet aansprakelijk voor enige uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de

deelnemer aan een reis.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en overmacht

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is VHC Tours (met inachtneming van

het onderstaande) gehouden eventuele aantoonbare schade tot aan de hoogte van de reissom per
deelnemer te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan VHC Tours is toe te rekenen
noch aan de persoon van wiens hulp VHC Tours bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik
maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer aan

een reis; of

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon

worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering/uitvoering van de in de
reis begrepen diensten is betrokken; of

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die VHC

Tours of degene van wiens hulp VHC Tours bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt,
met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien, voorkomen of verhelpen; of

d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.


Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk

zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, waardoor VHC Tours niet, niet tijdig of niet
behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen. Onder overmacht wordt in ieder
geval verstaan iedere omstandigheid waarmee VHC Tours ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet door de deelnemer kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte,
oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, natuurrampen,
overstroming, aardbeving, brand, stakingen, wegblokkades, gewijzigde overheidsmaatregelen,
reis/vervoersmoeilijkheden, en andere beperkingen in de uitvoering van de overeenkomst. Voorts
wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat derden waarvan VHC Tours afhankelijk is
voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens ons voldoet,
tenzij zulks aan VHC Tours verwijtbaar is.

Artikel 10 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid VHC Tours

VHC Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat
uit hoofde van een reis-, annuleringskosten of andersoortige verzekering dan wel als mogelijke
schade/kosten gedekt (hadden kunnen) worden door het afsluiten van een of meer verzekeringen.
Het (doen) weigeren of annuleren van een verzekering is voor risico van de deelnemer.

VHC Tours is nimmer aansprakelijk voor:

• schade die terug te voeren is op de gezondheid/conditie van de deelnemer

• schade die het gevolg is van aanhouding of andere interventie door politie, douane of andere
autoriteiten

• schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de VHC Tours,
  of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, niet in
  redelijkheid aan VHC Tours kunnen worden toegerekend

• diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen

• schade als gevolg van mechanische pech, verkeersdrukte, staking, ziekte of andere vormen
  van overmacht

Indien VHC Tours aansprakelijk gehouden kan worden voor kosten voortvloeiend uit letsel aan of

dood van de deelnemer en/of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, bedraagt de vergoeding maximaal de door de aansprakelijkheidsverzekering van VHC Tours
uitgekeerde vergoeding of wanneer hiervan geen sprake is, maximaal de reissom.

Indien VHC Tours jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de

vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de

reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer (i.e.
vermogensschade) beperkt tot ten hoogste één keer de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld van VHC Tours. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

VHC Tours aanvaardt geen aansprakelijk voor vertraging en/of schade geleden door deelnemers als

gevolg van mechanische pech, verkeersdrukte, staking, ziekte of andere vormen van overmacht.
VHC Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor omstandigheden niet toe te rekenen aan de
reisorganisatie.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van VHC Tours

gelden ook ten behoeve van werknemers van VHC Tours en betrokken dienstverleners, alsmede hun
personeel.

Indien vervoer ter plaatse door de deelnemer zelf kan worden geregeld, of wanneer geen kosten

worden doorbelast voor vervoer ter plaatse door VHC Tours, is de deelnemer zelf verantwoordelijk
voor het organiseren van vervoer en kan bij eventuele schade, vertraging en/of letsel VHC Tours op
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, ook al besturen medewerkers van VHC Tours een
eigen of gehuurd voertuig waar de deelnemer vrijwillig kiest om hiervan gebruik te maken en buiten
de zakelijke verplichting van VHC Tours valt. Alleen de activiteiten in het reisprogramma en vervoer
volgens gespecificeerde factuur vallen onder de verantwoording van VHC Tours.

Bij wijzigingen in het programma kan alleen restitutie van reeds betaalde entree- en/of

excursiegelden worden verkregen wanneer deze ook aan VHC Tours zijn vergoed.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van VHC Tours

gelden ook ten behoeve van werknemers van VHC Tours en betrokken dienstverleners, alsmede hun
personeel.

Indien de deelnemer besluit deel te nemen aan een activiteit in welke vorm dan ook, welke niet valt

onder het reisprogramma van VHC Tours, is de deelnemer volledig aansprakelijk voor eventueel
letsel en/of schade en kan VHC Tours op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 – Verplichtingen van de deelnemer

De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van VHC Tours ter bevordering
van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun
ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een redelijk
handelende, correcte deelnemer.

Iedere deelnemer dient zich te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.


De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en/of

nalatigheid.

De deelnemer aan een reis die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede

uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VHC Tours
van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor
rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden
toegerekend.

Artikel 12 – Rente en incassokosten

De deelnemer aan een reis die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VHC Tours heeft
voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of
gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,40.

Artikel 13 – Overig

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 14 – Voorwaarden deelname evenement

De deelnemer die gebruik wenst te maken van de diensten van VHC Tours accepteert bij deze de
regels, aanwijzingen en algemene voorwaarden van VHC Tours.

De dienst bestaat uit de volgende reis:

VHC Tours levert de route (indien overeengekomen) nadere voorzieningen zoals ontbijt, lunch, diner,
accommodatie en informatie ten behoeve van de reis.

De deelnemer verklaart dat hij onder eigen verantwoordelijkheid zijn besluiten dient te nemen ten
aanzien van voorgestelde routes en voorzieningen. De deelnemer kent en aanvaardt de gebruikelijke
risico’s die bij een autoreis behoren zoals mogelijke obstakels, slechte wegen, natuurrampen,
moeilijke weersomstandigheden en andere gebeurtenissen waarover VHC Tours geen controle over
heeft.

De deelnemer beseft dat deze zelf verantwoordelijk is voor het opvolgen van wettelijke voorschriften
en verantwoordelijk kan worden gehouden voor een (verkeers) ongeval waarbij deze bij betrokken is.
Inhalen over smalle wegen is geheel op eigen risico. Uitgangspunt is dat elke deelnemer rekening
dient te houden met andere verkeersdeelnemers. Elkaar (in groepsverband) inhalen kan leiden tot
gevaarlijke situaties. Indien u andere deelnemers verhindert gelieve aan de kant te gaan om anderen
de ruimte te geven.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor (de staat van) het door hem gekochte en/of gehuurde
en/of bestuurde voertuig.

VHC Tours adviseert de deelnemer zich voor de reis voldoende te verzekeren tenminste de volgende
zaken dient te dekken: ongevallen, medische verzekering inclusief onkostendekking en repatriëring in
geval van ongeval en ziekte; verlies & schade, wettelijke aansprakelijkheid.

Deelnemer verplicht zich om zich respectvol jegens andere (verkeers) deelnemers te gedragen.

Deelnemer heeft de algemene voorwaarden van VHC Tours gelezen en accepteert deze.